What if they
went to Moscow?
GALERIA TRAILER WWW MONTAŻ KULISY

 PRÓBA  SPOTKANIA

COMPANHIA VÉRTICE (CIA VÉRTICE)
Brazylia/ Brazil


Spektakl teatralno-kinowy/  THEATRE & CINEMA
Na podstawie Trzech sióstr (1900) Antoniego Czechowa/
Inspired by The three sisters (1900) of Anton Chekhov

Adaptacja i reżyseria /Adapted and directed by: Christiane Jatahy
Występują/ With:: Isabel Teixeira, Julia Bernat and Stella Rabello
Premiera: Marzec 2014, Rio de Janeiro
Premiere on March, 2014, Rio de Janeiro

4,5.11.2016
18.30

SPEKTAKL TYLKO DLA WIDZÓW DOROSŁYCH.

Czas trwania/ Duration:
Część 1 (teatr lub kino) 1 h 30 min/ przerwa 45 min / Część druga (teatr lub kino) 1 h 30 min
1 h 30 min (theater or cinema) / break of 45 min / 1 h 30 min for the other part (theater or cinema)
Duża Scena Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi/ Main Stage of the Stefan Jaracz Theatre, Lodz
Spektakl w języku portugalskim/ Show in Portuguese
Spektakl tłumaczony na język polski/ Polish subtitles: Dorota Kwinta
Spektakl prezentowany jest w dwóch częściach, jako spektakl teatralny oraz projekcja kinowa.
The show is presented in two parts, a theater performance and a film screening.

Twórcy/ Creators
Reżyseria/ Directed by: Christiane Jatahy
Występują/ With: Isabel Teixeira, Julia Bernat, Stella Rabello
Adaptacja, scenariusz i montaż na żywo/ Adaption, script and editing a live: Christiane Jatahy
Współpraca w zakresie scenariusza/ Cooperation on script: Isabel Teixeira, Julia Bernat, Stella Rabello, Paulo Camacho
Zdjęcia i kamera na żywo/ Photograph and live camera: Paulo Camacho
Koncepcja scenograficzna/ Scenery Conception: Christiane Jatahy, Marcelo Lipiani
Kierownik artystyczny, scenograf/ Art Director and scenery: Marcelo Lipiani
Kostiumy/ Costumes: Antoino Medeiros, Tatiana Rodrigues
Muzyka/ Music: Domenico Lancelotti
Reżyseria światła/ Light Designer: Paulo Camacho, Alessandro Boschini
Reżyseria dźwięku/ Sound Designer: Denilson Campos
Muzyka i video – technika/ Musician and Video Technician: Felipe Norkus
Operator dźwięku/ Sound operator: Ben Hur Correa
Miksowanie dźwięku (kino)/ Sound mixer (cinema): Francisco Slade
Operator oświetlenia/ Light operator: Leandro Baretto
Kierownik sceny/ Stage Manager: Thiago Katona
Menedżer trasy/ Tour manager: Henrique Mariano

Produkcja/ Production:
Realizacja/ Realisation: Cia Vertice de Teatro przy wsparciu Petrobras/ Cia Vertice de Teatro supported by Petrobras
Koprodukcja/ Coproduction: Le CENTQUATRE – PARIS; Festival temps d"images; Zürcher Theater Spektakel; SESC – Serviço Social do Comércio
Produkcja i dystrybucja w Europie/ Diffusion-Production for Europe: Le CENTQUARTRE-PARIS
www.christianejatahy.com.br

"Istnieje możliwość odnowy spojrzenia publiczności, które ponownie jest aktywne, współpracujące, bardziej angażujące i zaangażowane. Nie chcę teatru czysto wzrokowego, lepiej nawiązywać kontakt z widownią".
Christine Jatahy w wywiadzie dla O Globo

"There is a possibility of renewal of the public eye, which is again active, collaborative, more interesting and interested. I do not want the theater to see, but rather establish a communication with the public".
Christiane Jatahy, Interview for O Globo

O spektaklu
"Do Moskwy! Do Moskwy!" – któż z nas nie pamięta gorączkowego wołania z Trzech Sióstr Czechowa? Dla młodych, skazanych na odwieczną rutynę prowincji kobiet nazwa wielkiego miasta wyraża nadzieję prawdziwego życia. Echa okrzyków trzech sióstr usłyszała również Christine Jatahy w odległym Rio de Janeiro, przy czym Czechowowskie zaklęcie brzmi tu bardziej utopijnie ze względu na wtrącone przez Jatahy "gdyby": A gdyby pojechały do Moskwy? Co, gdyby znalazły w Moskwie? Podobnie, jak w Julii, reżyserka przygląda się bohaterkom z nowej perspektywy, uzyskanej dzięki poszerzeniu obsady o czwartą osobę: kamerzystę. Surowe zdjęcia mieszają się na żywo z innymi, starszymi kadrami, wyrażającymi pragnienie przeprowadzki do innego miasta i kraju, fantazję na temat emigracyjnego losu. Równolegle do spektaklu, w sali obok trwa jego montaż i projekcja w czasie rzeczywistym. Wspólnie tworzą dwie osobne, interpretacje tego samego dzieła, stanowiące alternatywne ćwiczenia z reprezentacji na płaszczyźnie teatralnej i filmowej. Kino nie jest już skazane na unikalną perspektywę ostatecznego montażu, lecz przemawia w formie work in progress, wnosząc swój bezpośredni wkład w sztuki performatywne.
Christiane Jatahy, jako reżyser i producent, łączy w swojej pracy środki typowe dla teatru i kina. Wraz z zespołem Vertice Teatro wybiega wyobraźnią poza przestrzeń teatru, tworząc oryginalne filmy, w których kwestionuje relację pomiędzy aktorem i widzem.
Jean-Louis Perrier

About the play
"To Moscow! In Moscow! Who does not remember the call to drop all launched in The Three Sisters, Chekhov. For these women, young and forever diminished by the provincial routine, the name of the big city sounded like the hope of a real life. From the distant Rio de Janeiro, Christiane Jatahy heard their cry and upset the secular Chekhovian gives by injecting the "if" of utopia: What if They Went to Moscow?: And if they were in Moscow? As with Julia, the theater director-producer gave the three characters in the play and perspective to this by the use of a fourth player: the cameraman. His raw images, are mixed live with others, older, which expresses the desire to change city and country to influence the destiny of the emigration. While the play is performed in the first room, a film that realizes what is happening is mounted live and projected simultaneously in a second bathroom adjacent. One and one make two possible representations of the same work surfaces, to see alternating two exercises that move the respective fields of theater and cinema. The cinema is no longer bound to a unique perspective final assembly, but says in the form of work in progress, its direct contribution, participatory performing arts. Both producer and director, Brazilian Christiane Jatahy combines the resources of the theater and those movies. With his company Vertice Teatro, she imagines outside theaters, original features that question the relationship between actor and audience.
Jean-Louis Perrier


Sylwetka reżysera
CHRISTIANE JATAHY

Christiane Jatahy jest pisarką, reżyserem  teatralnym i filmowym. Ukończyła studia teatralne i dziennikarskie, posiada wyższe wykształcenie w zakresie Sztuki i filozofii. W swojej twórczości porusza się na przecięciu wielu płaszczyzn artystycznych oraz dialoguje z nowo tworzącymi się dyspozytywami*.

W 2004 r. rozpoczęła pracę nad trylogią zatytułowaną "A chair for loneliness, two for the dialog and three for society" (Krzesło dla samotności, dwa dla dialogu i trzy dla społeczeństwa) , na którą składają się spektakle "The Studio Apartment (Conjugado)", "The lack that pushes us" oraz "Cut". W projektach tych Jatahy bada granice między rzeczywistością i fikcją na scenie oraz matryce konstrukcji utworów dramatycznych w ramach kolektywnego procesu, na który składają się różne dyspozytywy* generujące twórcze napięcie oraz wielopoziomowe powiązania między sceną i widownią.

W 2009 r. zadebiutowała jako reżyserka filmowa, tworząc "The lack that pushes us", trzynastogodzinny, niepoddany obróbce montażowej film, kręcony non-stop przez trzy kamery. Obraz w wersji edytowanej prezentowany był na międzynarodowych festiwalach filmowych oraz przez trzy miesiące w brazylijskich kinach. Materiał sprzed edycji wyświetlany był jednocześnie na trzech ekranach kinowych przez trzynaście godzin w ramach performatywnych seansów kinowych, które rozpoczynały się i kończyły dokładnie o tej samej porze, co kręcenie filmu, tj. od 17:30 do 6:30 rano.

W 2010 r. miała miejsce premiera projektu "Cut", sztuki edytowanej na żywo, której struktura dramaturgiczna podlegała zmianom podczas każdej z kolejnych prezentacji. Spektakl wystawiany jest jednocześnie na scenie oraz w przestrzeni otaczającej teatr, przy użyciu kamer monitoringu zainstalowanych na potrzeby produkcji. Niektóre ze scen, wykonywane na ulicy, widzowie oglądają na ekranie wewnątrz teatru.

W 2012 r. Jatahy wyreżyserowała w Londynie projekt "In the comfort of your home", dokumentalną instalację video, prezentującą performanse 30 brazylijskich artystów i artystek w angielskich domach.

Rok wcześniej miała miejsce premiera Julii, spektaklu  teatralno-kinowego, wykorzystującego materiał audiowizualny w czasie rzeczywistym. W 2012 r. Jatahy otrzymała za Julię nagrodę Shell Award za najlepszą reżyserię.

Spektakl prezentowany był na festiwalach Kunstenfestivaldesarts (Bruksela), Wiener Festwochen (Wiedeń), Zuercher Theater Spektakel (Zurich), Noordezon Festival (Groningen), Temps d"Images (Paryż) oraz Keuze Festival (Rotterdam).

Christiane Jatahy jest artystką-rezydentką le CENTQUARTRE-PARIS. Okrzyknięto ją rewelacją festiwalu Temps d"Image (2013), organizowanego przez le CENTQUATRE-PARIS i ARTE.

*dyspozytyw (dispositif) – termin używany przez francuskiego socjologa i filozofa Michaela Foucault, odnoszący się do różnych instytucjonalnych, fizycznych i administracyjnych mechanizmów oraz struktur wiedzy, które wzmacniają i utrzymują sprawowanie władzy w organizmie społecznym.


CHRISTIANE JATAHY
Christiane Jatahy is an author, theater director, and filmmaker. She graduated in theater and journalism, and holds a graduate degree in Art and Philosophy. Her works dialog with multiple artistic fields and new creative dispositifs*.

In 2004 she started developing the trilogy entitled "A Chair for Loneliness, two for the dialog and three for society", made up of the plays "The Studio Apartment (Conjugado)", "The Lack that pushes us", and "Cut".

These projects were developed by exploring the boundaries between reality and fiction on the stage and a matrix for constructing dramaturgical pieces in a collaborative process that also includes different dispositifs* to generate creative tension and multiple relational networks between the scene and the audience.
In 2009, the work expanded toward cinema with the film "The Lack that pushes us", shot non-stop for 13 hours, with no cuts, by three hand-held cameras. The edited footage became a feature film that has been shown in international festivals and remained on display in cinemas in Brazil for twelve weeks. The raw footage of the film was projected simultaneously on three cinema screens for thirteen hours in a cinematic performance that started and ended exactly at the same time as the shooting: between 5.30 p.m. and 6.30 a.m.

2010 saw the premiere of "Cut", a play edited live, with a dramaturgical structure that changes at each new performance night. The play is set both on the stage and in the area surrounding the theater, where surveillance cameras are installed by the production. Some of the scenes are performed on the street and are watched by the audience inside the theater.

In 2012, Jatahy directed in London the project "In the comfort of your home", a documentary video installation that showed performances by 30 Brazilian artists at English homes.

"Julia", a combination of theater and live cinema opened in 2011. It was awarded the Shell Award for Best Director in 2012.
The play was shown at the following festivals: Kunstenfestivaldesarts (Brussels), Wiener Festwochen (Vienna) Zürcher Theater Spektakel (Zurich), Noordezon Festival (Grooening), Temps d"Images (Paris), and Keuze Festival (Rotterdam).

Christiane Jatahy is in residency at le CENTQUATRE-PARIS and has been the revelation of the edition 2013 of the festival Temps d"Images at the CENTQUATRE-PARIS in partnership with ARTE .

*dispositif – is a term used by the French sociologist and philosopher Michel Foucault. It refers to various institutional, physical and administrative mechanisms and structures of knowledge which reinforce and maintain the exercise of power within social bodies.  

O teatrze
Companhia  Vértice (Cia Vértice de Teatro)
Companhia Vértice powstała w celu formalnego poszerzenia badań nad językami teatralnymi, współczesnymi metodami komunikacji oraz doświadczeniem współuczestnictwa  widzów i artystów – generuje nowe podejścia i perspektywy dotyczące sztuk scenicznych. Zespół bada konceptualne granice kategorii takich jak: obecność aktora na scenie w danym momencie (tu i teraz), odniesienie do postaci fikcyjnych, łączenie rzeczywistości z fikcją w celu stworzenia trzeciej przestrzeni teatralnej, intencjonalne zamazywanie fizycznego podziału na aktorów i widownię, komunikacja z innymi obszarami sztuki oraz wykorzystanie niekonwencjonalnych przestrzeni i nietypowe wykorzystanie przestrzeni tradycyjnych. Celem badań prowadzonych przez Companhię Vértice jest wyzwolenie doświadczenia teatralnego, w celu umożliwienia publiczności bardziej aktywnego udziału w prezentowanych spektaklach.

Poza aparatem twórczym, główną treścią dzieł Christiane Jatahy jest brazylijska rzeczywistość i przyglądanie się współczesnemu społeczeństwu tego kraju. Codzienność wkracza na scenę dzięki badaniom terenowym poprzedzającym spektakl oraz licznym odwołaniom do czasu rzeczywistego, do tego, co "tu i teraz".

About the theatre
Companhia  Vértice (Cia Vértice de Teatro)
Cia. Vértice was created to formally expand research into theater languages, contemporary methods of communication and the subsequent experience on participating viewers and artists – generating new approaches and perspectives in regards to the stage. The company investigates conceptual borderlines – ideas such as; the actor in the scene in the present moment (here and now) and the reference to a fictional character, combining reality and fiction to create a third theatrical zone, the intentional blurring of the physical division between the actor and the audience, communication with other artistic areas and the use of unconventional spaces or unconventional use of traditional spaces. The purpose of this research is to liberate the theatrical experience for the viewer so that he may participate more actively in the presentation.
Besides the creative apparatuses, the main content of all works by Christiane Jatahy is the reality of Brazil and the focus on the present society of this country. Real life steps onto stage by means of the field research carried out prior to the play and through the connection of the work to the present time, to the here and now.GALERIA TRAILER WWW MONTAŻ KULISY

 PRÓBA  SPOTKANIA